Όροι & Προϋποθέσεις

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Μέλι Σάμου Ήρα

Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα είναι αυτονόητο ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές.

Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε κάποιο από αυτούς τους όρους και τις  προϋποθέσεις , σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αυτή την ιστοσελίδα και να μη την χρησιμοποιήσετε .

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα απευθύνεται στους ήδη ή υποψήφιους πελάτες του Μέλι Σάμου Ήρα και δεν ισχύουν σε άλλες χώρες.

Tο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα Μέλι Σάμου Ήρα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Εγγυήσεις – Αποκλεισμός Ευθύνης

Τα δεδομένα που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς κάποια, ρητή ή όχι, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων  οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

Αν και θεωρούμε ότι οι τα παρεχόμενα δεδομένα είναι ακριβή, υπάρχει περίπτωση να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με την ευθύνη σας και αναλαμβάνετε κάθε ρίσκο που πιθανόν να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο αποκλεισμός της ευθύνης του Μέλι Σάμου Ήρα συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζημίωση του Μέλι Σάμου Ήρα σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και τυχών αμοιβή νομικών συμβούλων, που  προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτής της ιστοσελίδας από εσάς.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Το Μέλι Σάμου Ήρα έχει την δυνατότητα σε ανύποπτο χρόνο να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται δεσμευτική ως προς τους χρήστες αυτης της ιστοσελίδας από τη στιγμή που αυτές οι αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Οπότε, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη εξαιτίας εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους.Το Μέλι Σάμου Ήρα δεν έχει την δυνατότητα να προβλέψει την διάρκεια μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να επιβλέπει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση το Μέλι Σάμου Ήρα δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ολόκληρη ή μέρος αυτής.